Skip navigation.
Вхідна сторінка
Авторський сайт

Rozwój Open Access na Ukrainie na przykładzie elektronicznego repozytorium Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”

Andrukhiv, Andrzej and Tarasov, Dmytro and Sokil, Mariya Rozwój Open Access na Ukrainie na przykładzie elektronicznego repozytorium Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”., 2011 . In Otwarte zasoby wiedzy : nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, Cracow, Zakopane (Poland), 15-17 June 2011.

English abstract

[Developing Open Access in Ukraine – an example of electronic repository of the Lviv Polytechnic National University] Rapid development of information technology has a deep impact on the nature of worldwide scientific communication. In accordance with the mission of disseminating knowledge, well-known academic institutions not only gather information about academic achievements of their employees, but also build repositories that expose digital content to its members and to the broader research community. The paper presents the development of electronic archives in academies of Ukraine over the past 5 years. Content and size of the archives is characterized. The authors describe the creation process and operating principles of scientific electronic repository „Electronic Scientific Archive of the Lviv Polytechnic National University” (http://ena.lp.edu.uai). Conditions that are necessary for effective development of university repositories, document sources, provision and promotion of the idea of open access are considered. The authors analyze growth of the electronic repository of Lviv Polytechnic National University in the first year of operation and provide usage statistics by different categories of users, including Polish scientists. For statistical data analysis DSpacei and Googlei Analytics tools were used. Major sources of electronic documents in the electronic repository of Lviv Polytechnic National University are defined. The authors conclude that effective cooperation between librarians and researchers is crucial factor in the successful development of an institutional repository.

Developing Open Access in Ukraine – an example of electronic repository of the Lviv Polytechnic National University

Polish abstract

Szybki rozwój technologii informacyjnych kształtuje obraz współczesnej światowej komunikacji naukowej. Renomowane ośrodki akademickie nie tylko gromadzą informacje o dorobku naukowym swoich pracowników, ale także budują repozytoria, dzięki którym zasoby cyfrowe są przechowywane i udostępniane szerokiej społeczności naukowców i studentów. W artykule przedstawiono rozwój archiwów elektronicznych w środowiskach akademickich na Ukrainie w ciągu ostatnich 5 lat. Scharakteryzowano ich zawartość i wielkość. Zaprezentowano podstawowe etapy tworzenia oraz zasady funkcjonowania elektronicznego repozytorium UN „Politechnika Lwowska” (Elektroniczne Naukowe Archiwum Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”). Szczegółowo opisano warunki konieczne do efektywnego rozwoju repozytorium uczelni, sposoby pozyskiwania dokumentów, zasady tworzenia i promowania idei Open Access. Podano informacje na temat zasad gromadzenia dokumentów oraz korzystania z elektronicznego repozytorium UN „Politechnika Lwowska” przez użytkowników różnych kategorii, zwłaszcza polskich naukowców, oraz rozwoju repozytorium instytucjonalnego w środowiskach akademickich w ciągu pierwszego roku funkcjonowania. Do analizy danych statystycznych użyto programu DSpace i Google Analytics. Przedstawiono główne źródła dokumentów elektronicznych, które tworzą informacyjną zawartość repozytorium elektronicznego UN „Politechnika Lwowska”. Podkreślono wagę efektywnej współpracy bibliotekarzy ze środowiskiem naukowym, jako zasadniczego czynnika przyczyniającego się do sukcesu projektu rozwoju repozytorium instytucjonalnego.

Причіплений файлРозмір
AndrukhivA_SokilM_TarasovD_RozwojOpen.pdf313.74 KБ

Додати новий коментар

Ця інформація зберігається приватно і не буде оприлюднена.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Glossary terms will be automatically marked with links to their descriptions. If there are certain phrases or sections of text that should be excluded from glossary marking and linking, use the special markup, [no-glossary] ... [/no-glossary]. Additionally, these HTML elements will not be scanned: a, abbr, acronym, code, pre.

Детальніше про опції форматування